Get Adobe Flash player

Báo cáo thống kê KH&CN năm 2020

Thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ;

Thực hiện theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã;

Sau khi tiến hành thu thập các phiếu báo cáo thống kê cơ sở từ các Sở, ban ngành, đơn vị là đối tượng thực hiện báo cáo thống kê, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất 02 bộ báo cáo thống kê năm 2019 gửi Cục Thông tin Khoa học và Công ghệ Quốc gia và Cục Thống kê tỉnh.

Link tải về:

1. Bộ báo cáo thống kê theo Thông tư 15

2. Bộ báo cáo thống kê theo QĐ 1055

Thông báo

361301