-->

Danh mục thủ tục hành chính

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN đơn vị thuộc sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đang thực hiện 5 thủ tục hành chính theo danh mục dưới đây:

STT  Mã TTHC  Tên TTHC  Hướng dẫn 
 1  1.004473 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Hướng Dẫn
 2  1.004460  Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước  Hướng dẫn
 3  1.004467  Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh  Hướng dẫn
4 1.008377 Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ   Hướng dẫn
5 1.008379 Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác   Hướng Dẫn
454353