Get Adobe Flash player

Các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp theo Quyết định 1055/QĐ-UBND và Thông tư 26/2015/TT-BKHCN (cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện)

1. Các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp theo Quyết định 1055/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận

- Biểu số 001b.N/BCS-XHMT: Số tổ chức khoa học và Công nghệ: Download

- Biểu số 002b.N/BCS-XHMT: Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị: Download

- Biểu số 003b.N/BCS-XHMT: Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Download

- Biểu số 006.N/BCS-XDĐT: Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư: Download

- Biểu số 011.N/BCS-XDĐT: Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư: Download

 

2. Các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp theo Thông tư 26/2015/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (dành cho Sở Khoa học và Công nghệ)

Bộ biểu mẫu theo TT 26

 

Thông báo

361414