-->

Thông báo

Quyết định về việc công bố danh mục thụ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn bức xạ

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận: Đính kèm; Phụ lục I; Phụ lục II

 

454350