Get Adobe Flash player

Biểu mẫu báo cáo thống kê mới theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế cho Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

 1. Biểu mẫu dành cho các tổ chức KH&CN; phòng kinh tế & hạ tầng; trường Cao Đẳng, Đại học; các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước làm đề tài, dự án:

- Biểu 02 (dành cho các tổ chức đăng ký hoạt động KH&CN tại Sở KH&CN);

- Biểu 03;

- Biểu 04;

- Biểu 05;

- Phụ lục 01.

 Hướng dẫn điền các biểu mẫu theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN:

- Biểu 02;

- Biểu 03;

- Biểu 04;

- Biểu 05;

- Powerpoint tập huấn: Download

 Các Văn bản liên quan:

- Thông Tư 15/2018/TT-BKHCNPhụ lục

Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008: Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ (hỗ trợ làm Phụ lục  01 và Biểu 4).

 

 

2. Biểu mẫu dành cho các phòng ban của Sở KH&CN và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

Biểu mẫu theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN:

Biểu 03 + Hướng dẫn điền biểu mẫu;

Biểu 04 + Hướng dẫn;

Biểu 05 + Hướng dẫn;

Phụ lục 01;

- Biểu 06 + Hướng dẫn;

- Biểu 07 + Hướng dẫn;

- Biểu 09 (Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng điền biểu mẫu này) + Hướng dẫn;

- Biểu 10 + Hướng dẫn.

Biểu mẫu theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND :

- Biểu 002.T/BCS-XDĐT

Biểu 002b.N/BCS-XHMT

Biểu 006.N/BCS-XDĐT

- Biểu 011.N/BCS-XDĐT

 Văn bản liên quan:

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (hỗ trợ làm Biểu 6).

Thông báo

361419