-->
Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2022

Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công...

Khai trương Trạm IPPLatform Hội nghị tập huấn giới thiệu, hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ trên hệ thống IPPLatform

Khai trương Trạm IPPLatform Hội nghị tập huấn giới thiệu, hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ trên hệ thống IPPLatform

Ngày 24 /6/2022 Sở khoa học và Công nghệ Bình Thuận và Viện khoa học sở hữu trí tuệ đã ký kết thỏa thuận hợp về sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ...

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Trung...

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH THUẬNCăn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng,...

 • Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2022

  Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2022

 • Khai trương Trạm IPPLatform Hội nghị tập huấn giới thiệu, hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ trên hệ thống IPPLatform

  Khai trương Trạm IPPLatform Hội nghị tập huấn giới thiệu, hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí...

 • Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

 • THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng...

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng...

ngày 18/5
Học tập làm theo lời Bác
510055