Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 18

Thân thiện với môi trường

            Những tác động môi trường từ mô hình nuôi tôm quy mô nhỏ có thể là một vấn đề nhỏ đối với mô hình nuôi tôm mở rộng có đầu vào thấp. Trái lại, nuôi tôm có thể cải thiện các điều kiện môi trường do sử dụng hiệu quả ao nuôi và ruộng lúa thông qua việc duy trì chất lượng nước và tuần hoàn các chất dinh dưỡng. Nuôi tôm trong ao và ruộng lúa cũng là một hình thức tăng tính bền vững, tức là sản xuất nhiều thực phẩm hơn từ cùng một diện tích đất và nước mà không gây ra tác động môi trường nào

(Godfray và cộng sự, 2010). Mô hình kết hợp tôm – cá – lúa có ý nghĩa về sinh thái được coi là biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (Ahmed và cộng sự, 2010a). Thật lý tưởng là, việc nuôi tôm trong ao và ruộng lúa làm tăng sự đa dạng, năng suất và khả năng sinh lời. Mặc dù nuôi tôm thân thiện với môi trường, cần chú ý để bảo vệ các quần thể ốc sên và các hệ sinh thái đất ngập nước. Những mối quan tâm về môi trường thường xuất hiện từ việc thu hoạch ốc sên để sử dụng làm thức ăn cho tôm. Các vùng đất ngập nước cũng đã được sử dụng cho nuôi tôm có thể có những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái đất ngập nước (Ahmed và cộng sự, 2008).

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

396998