Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 15

Tài nguyên sinh lý

            Các nguồn tài nguyên sinh lý thuận lợi và các điều kiện sinh thái nông nghiệp có thể hỗ trợ các nông dân ở Gopalganj tham gia vào sản xuất tôm. Trong các chuyến đi thực địa, một khu vực đáng chú ý bao gồm ao và ruộng lúa đã được quan sát, đây là cơ hội tuyệt vời để nuôi tôm. Hầu hết các hộ điều tra đều được tiếp cận với ao hoặc ruộng lúa. Hầu hết các ao nuôi là theo mùa vì chúng chứa nước trong 6-8 tháng từ tháng 4 đến tháng 11. Các ruộng lúa trũng thấp cũng là theo mùa vụ, trong đó nước chỉ có khoảng 4-6 tháng

trong suốt thời gian có gió mùa. Các nguồn nước chính cho ao và ruộng lúa là nước mưa và nước ngầm. Khả năng chứa của ao và ruộng lúa không được tận dụng hết, tạo khả năng tăng sản lượng thông qua việc kết hợp với nuôi tôm. Theo những người cung cấp thông tin chính, lượng mưa thông thường, nhiệt độ ấm, chất lượng nước, và điều kiện đất đai thuận lợi của ao nuôi và ruộng lúa tạo môi trường thuận lợi để nuôi tôm ở Gopalganj. Sự phù hợp của việc nuôi tôm trong ao và ruộng lúa đã được công nhận rộng rãi ở vùng tây nam Bangladesh (Ahmed và cộng sự, 2008, 2010a).

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

396923