Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 14

Cơ hội mở rộng nghề nuôi tôm

            Có nhiều cơ hội mở rộng nghề nuôi tôm từ Bagerhat đến Gopalganj. Ma trận so sánh cặp đôi xác định các nguồn tài nguyên sinh lý thuận lợi được xếp thứ nhất trong số các cơ hội, tiếp theo đó là các hoạt động nuôi trồng thủy sản, tiếp cận tôm giống, thức ăn sẵn có, tiếp thị tôm và nuôi trồng thân thiện với môi trường (Bảng 3).

Bảng số 3. Ma trận so sánh cặp đôi của AHP để đánh giá tầm quan trọng tương đối đối với cơ hội nuôi tôm ở Gopalganj (các con số cho thấy sự đánh giá  yếu tố hàng ngang tương đương với yếu tố hàng dọc).

Cơ hội (để xếp hạng) Tài nguyên sinh lý Thực tiễn nuôi trồng thuỷ sản Tiếp cận tôm giống Nguồn cấp dữ liệu sẵn có Tiếp thị tôm Thân thiện với môi trường Số trung bình Trọng lượnga
Tài nguyên sinh lý 1 2 3 4 4 5 2.7982 0.3645
Thực tiễn nuôi trồng thuỷ sản 1/2 1 2 3 5 4 1.9786 0.2577
Tiếp cận tôm giống 1/3 1/2 1 2 4 3 1.2578 0.1638
Nguồn thức ăn sẵn có 1/4 1/3 ½ 1 3 2 0.7924 0.1032
Tiếp thị tôm 1/4 1/5 1/4 1/3 1 2 0.4495 0.0586
Thân thiện với môi trường 1/5 1/4 1/3 1/2 1/2 1 0.4005 0.0522

a Giá trị trung bình  của mỗi yếu tố/tổng số trung bình  của tất cả các yếu tố; tổng trọng lượng cho tất cả các yếu tố là 1.

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

396863