Get Adobe Flash player

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin-thư viện, thống kê khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin-thư viện, thống kê khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020
  2. Chủ nhiệm: ThS Phan Huy Quế
  3. Cơ quan chủ trì: CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 9036_321tr
  6. Số trang: 321
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động thông tin - thư viện, thống kê KH&CN (lịch sử hình thành và phát triển, vai trò, nội dung hoạt động). Hiện trạng hoạt động thông tin-thư viện, thống kê KH&CN tại Việt Nam (cơ sở pháp lý, cơ cấu tổ chức, hiện trạng nguồn tin KH&CN, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, sản phẩm dịch vụ,…). Tổng quan hoạt động thông tin-thư viện, thống kê KH&CN ở nước ngoài. Đề xuất giải pháp chủ yếu phát triển hoạt động thông tin-thư viện, thống kê KH&CN Việt Nam đến năm 2020.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

346050