Get Adobe Flash player

Đánh giá tác động của các loài thuỷ sinh vật nhập nội đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản

 1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của các loài thuỷ sinh vật nhập nội đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản
 2. Chủ nhiệm: KS Lê Thiết Bình
 3. Cơ quan chủ trì: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: Sinh hoc.A2
 6. Số trang: 169
 7. Tóm tắt:

Tổng quan các loài thuỷ sinh vật nhập nội và hiện trạng các loài thủy sinh vật nhập nội ở Việt Nam. Trình bày kết quả khảo nghiệm đánh giá tác động của 6 loài thuỷ sinh vật nhập nội đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp quản lý thích hợp cho từng nhóm đối tượng thuỷ sinh vật nhập nội.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá và phát huy tiềm năng đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã của Việt Nam

 1. Tên đề tài: Đánh giá và phát huy tiềm năng đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã của Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: TS Vũ Chí Cương
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Sinh hoc.A35
 6. Số trang: 144
 7. Tóm tắt:

Đánh giá tiềm năng di truyền của các đối tượng động vật nuôi: lợn, gà, trâu, bò, dê, hươu, sao la và bò tót. ứng dụng công nghệ phôi và công nghệ nhân bản trong bảo tồn ex-situ. Xây dựng mô hình bảo tồn in-situ, ex-situ và phát triển khai thác nguồn gen. Xây dựng hệ thống thông tin về đa dạng sinh học.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Thực vật phù du và tảo độc hại ở khu vực nuôi nghêu Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh)

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Thực vật phù du và tảo độc hại ở khu vực nuôi nghêu Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) và Bình Đại (Bến Tre)
 2. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Bích Lộc
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A37
 6. Số trang: 29
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu biểu phân tích mẫu thực vật phù du, thành phần loài thực vật phiêu sinh và số lượng của tảo độc ở vùng nuôi nghêu Cần Giờ và Bình Đại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: - Một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều kiện phòng thí

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: - Một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều kiện phòng thí nghiệm
 2. Chủ nhiệm: TS Trần Văn Tựa
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ môi trường
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A21
 6. Số trang: 34
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu một số đặc điểm hình thái tế bào tảo, chọn môi trường thích hợp cho nuôi tảo. Đánh giá ảnh hưởng của cường độ ánh sáng, ảnh hưởng của độ muối, ảnh hưởng của nồng độ N-NO3 lên sinh trưởng của tảo và kết quả thử độc tính trên Artemia salina.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự phát triển của tảo silic Pseudo-

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự phát triển của tảo silic Pseudo-nitzschia pungens trong điều kiện phòng thí nghiệm
 2. Chủ nhiệm: Phạm Thế Thư
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A18
 6. Số trang: 46
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả phân lập, nuôi thành công một số loài tảo silic và sự phát triển của vi tảo. Đánh giá ảnh hưởng của cường độ ánh sáng, độ mặn, nhiệt độ và muối dinh dưỡng tới sự phát triển của loài tảo P. pungens. Đưa ra một vài nhận định về một số yếu tố môi trường chính có ảnh hưởng tới sự phát triển của tảo.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361333