Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 1/6/2018)

31. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam / Đõ Thị Ngọc ánh // Khoa học. - 2016. -no. 9. -tr. 116-126. -ISSN. 2354-1512
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv443
32. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại. / Phạm Thu Hạnh; Vũ Huyền Trang // Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương. - 2016. -no. 484. -tr. 65-66. -ISSN. 0868-3808
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv168

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 1/5/2018)

21. Đào tạo nguồn nhân lực thư viện - thông tin và đáp ứng nhu cầu, vừa làm thay đổi nhu cầu xã hội / Nguyễn Minh Hiệp // Thư viện Việt Nam. - 2017. -no. 02. -tr. 20-24, 67. -ISSN. 1859-1450
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv317
22. METS - trong bài toán quản lý thư viện số hiện nay / Phạm Thị Yến // Thư viện Việt Nam. - 2017. -no. 02. -tr. 30-34, 12. -ISSN. 1859-1450
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv317

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 1/4/2018)

11. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh / Trần Quốc Cường; Phước Minh Hiệp // Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương. - 2017. -no. 490. -tr. 99-100,95. -ISSN. 0868-3808
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv168
12. Điều hành chính sách tiền tệ trong sự phát triển của các công cụ tài chính / Lê Đồng Duy Trung // Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán. - 2017. -no. 4. -tr. 41-44,48. -ISSN. 1859-4093
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv266

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 1/3/2018)

1. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học Tiếng Anh ở trường Đại học Đồng Tháp / Cao Thị Thanh Nghĩa; Phạm Minh Giản // Thiết bị giáo dục. - 2017. -no. 137. -tr. 74-76. -ISSN. 1859-0810
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv326
2. Một số hoạt động phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin ở Mỹ và gợi mở cho Việt Nam / Nguyễn Anh Đức // Châu Mỹ ngày nay. - 2017. -no. 3. -tr. 55-59. -ISSN. 2354-0745
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv190

Đọc tiếp...

Thông báo

043734