Get Adobe Flash player

Biểu mẫu và Hướng dẫn điền Báo cáo Thống kê cơ sở theo Thông tư 25/2015/TT-BKHCN

Biểu mẫu thống kê cơ sở (07 biểu mẫu)

Biểu số 1

Biểu 2

Biểu 3

Biểu 4

Biểu 5

Biểu 6

Biểu 7

 

Hướng dẫn điền các biểu mẫu Thống kê cơ sở và Thông tư 25/2015/TT-BKHCN

Hướng dẫn điền báo cáo

Hướng dẫn điền 7 biểu mẫu, một số lỗi sai khi làm báo cáo

Thông tư 25

 

Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê KHCN

(hỗ trợ phân loại lĩnh vực nghiên cứu KHCN trong báo cáo thống kê cơ sở)

QĐ 12- Bảng phân loại lĩnh vực KHCN

 

Thông báo

361286