Get Adobe Flash player

Công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2019

     Logo Cisti BinhThuan1

     Thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

     Trung tâm Thông tin và Ứng dụng thực hiện công bố các thông tin về các nhiệm vụ KH&CN được các đơn vị báo cáo trong năm 2019.

Link xem và tải về: 

1. Thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành

2. Thông tin đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN

3. Thông tin ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN

Thông báo

361397