Get Adobe Flash player

Công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2018 (theo quy định của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN)

     Thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

     Trung tâm Thông tin và Ứng dụng thực hiện công bố các thông tin về các nhiệm vụ KH&CN được các đơn vị báo cáo trong năm 2018.

Link tải về:

1. Thông tin các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành.

2. Thông tin các nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký kết quả.

3. Thông tin các nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng kết quả.

Thông báo

361284