Get Adobe Flash player

Hướng dẫn thu thập thông tin ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN (năm 2018)

Logo Cisti BinhThuan 200x200Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Thực hiện quy định tại Điều 17, Mục 3, chương III của Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

 Nay, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị được bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tính từ ngày đơn vị nhận bàn giao) định kỳ 12 tháng một lần và trong giai đoạn 05 năm liên tiếp.

Hình thức và cách thức cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

- Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được trình bày theo Mẫu 12 (tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN), gồm bản giấy bản điện tử. Phiếu thông tin trên bản giấy phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Bản điện tử của Phiếu thông tin phải lưu giữ theo dạng Rich text (.rtf) hoặc định dạng Word (.doc hoặc .docx), sử dụng font tiếng Việt Unicode (Times New Roman).

- Phiếu thông tin xin gửi về trước ngày 15/11/2018, theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận – Số C1 Võ Văn Kiệt - Phan Thiết - Bình Thuận.

- Bản điện tử gi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Để tải Phiếu thông tin và hướng dẫn điền phiếu, có thể truy cập vào website thongtinkhcn.binhthuan.gov.vn (Mục Đăng ký, lưu giữ).

Quý đơn vị vui lòng kiểm tra thông tin nhiệm vụ KH&CN mà đơn vị đã được bàn giao kết quả tại phần Phụ lục (đính kèm).

Lưu ý: Trường hợp, trong năm 2018, đơn vị chưa triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đơn vị cần phải gửi công văn trình bày lý do chưa triển khai thực hiện.

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: (0252) 3824632 hoặc 0336437174 (gặp chị Huyền).

Các cơ quan chủ quản (nếu có) có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các đơn vị không thực hiện các quy định của Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

            Rất mong các đơn vị phối hợp thực hiện tốt quy định của UBND tỉnh./.

Link tải về:

1. MẪU PHIẾU THÔNG TIN (MẪU 12): Download

2. MẪU THAM KHẢO (HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU): Download

3. DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BÀN GIAO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI: Download

4. DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ (THAM KHẢO ĐỂ ĐIỀN THÔNG TIN): Download

Thông báo

361300