Get Adobe Flash player

Quy định về thu thập thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành

Công tác thu thập thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành trong năm được thực hiện theo các quy định của Mục 1, Chương III Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận.

I. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

     Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN được ký kết, đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm thu thập, điền Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 1) và gửi về Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận, số C1 Võ Văn Kiệt, Phan Thiết, Bình Thuận.

     Trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN, nếu có sửa đổi, bổ sung một trong những nội dung thông tin trên phiếu thông tin đã gửi về Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN; Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nội dung sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung vào Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 3) và gửi về Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận, số C1 Võ Văn Kiệt, Phan Thiết, Bình Thuận.

Mẫu đính kèm:

Biểu 1 - Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành (sử dụng NSNN)

Biểu 3 - Phiếu cập nhật (nếu biểu 1 có thông tin cần thay đổi, chỉnh sửa)

 

II. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Khuyến khích thực hiện):

    Sau khi được cơ quan quản lý về KH&CN có thẩm quyền thẩm định và công nhận, các tổ chức, cá nhân có các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước cung cấp Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 2) và gửi về Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận, số C1 Võ Văn Kiệt, Phan Thiết, Bình Thuận.

     Trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN, nếu có sửa đổi, bổ sung một trong những nội dung thông tin trên Phiếu thông tin đã gửi về Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN; Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nội dung sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung vào Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 4) và gửi về Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận, số C1 Võ Văn Kiệt, Phan Thiết, Bình Thuận.

Mẫu đính kèm:

Biểu 2 - Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành (không sử dụng NSNN)

Biểu 4 - Phiếu cập nhật (nếu biểu 2 có thông tin cần thay đổi, chỉnh sửa)

Thông báo

361354